بعد از سپتامبر 2018 تعدادی از موسسه ها مدعی این هستند که با نوشتن قراردادی فیمابین دانشجو را در روسیه در کورس انگلیسی ثبت نام کرده اما تمام مسندات را به کورس روسی به ثبت میرسانند تا مورد تایید وزارت بهداشت ایران قرار گیرد .

توصیه مابه شما این است که به هیچ عنوان این کار را انجام ندهید .چون هم زمان ارزشیابی مدارک در ایران و هم از نظر پرداخت هزینه های نجومی که در ازای این کار از شما میخواهند البته بعد از اینکه شما را توی عمل انجام شده قرارداداه اند به مشکل خواهید خورد.